1.
ศรีจำนงค์ น, รวิวรกุล ท, ละกำปั่น ส, มาลาธรรม พ. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 8 [cited 2022 Dec. 6];26(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4769