1.
สมันตรัฐธ. การใช้นิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ เพื่อส่งเสริมความจำแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน THE NEUROBICS EXERCISE FOR MEMORY ENHANCEMENT IN ELDERLY PATIENTS RECEIVED SERVICES IN DIABETIC AND HYPERTENSION CL. JHNR [Internet]. 2015May1 [cited 2020Jul.11];31(2):106-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47639