1.
เตากล่ำเ, จิโรจน์กุลป, บุญปลูกส. ผลของการตัดข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต THE EFFECTS ON TEST SCORES AND THE RELIABILITY OF THE TEST AFTER EXCLUDING THE ITEMS WITH NEGATIVE DISCRIMINATION POWER: FACULTY OF. JHNR [Internet]. 2015May1 [cited 2020Aug.13];31(2):26-3. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47633