1.
ระยาภ, เบญจกุลศ, เก่งการพานิชม, เก่งการพานิชธ, ลัธธนันท์ก. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR. JHNR [Internet]. 2015May1 [cited 2020Aug.13];31(2):9-25. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47632