1.
ใจเตี้ยส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA. JHNR [Internet]. 2015May1 [cited 2020Jun.6];31(2):1-. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47631