1.
บุญศิลป์ ส, รัชวัตร์ ป, เปรื่องเดช ส. ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE. JHNR [Internet]. 2015 Jan. 1 [cited 2023 Feb. 2];31(1):50-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39357