1.
โพธิ์พัฒนชัย อ, ศรเกษตริน อ, จันทรา ร. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล. JHNR [Internet]. 2015 Jan. 1 [cited 2022 Dec. 7];31(1):1-12. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350