1.
ติรไพรวงศ์ ย, มิตรสัมพันธ์ นม, นิลวัชรมณี จน, ศิริศุภลักษณ์ พศ. การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR. JHNR [Internet]. 2014 Sep. 1 [cited 2022 Dec. 6];30(3):77-86. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/30258