1.
เพียรพิจารณ์อ. รู้คิดจากชีวิตคนทํา. JHNR [Internet]. 2014May1 [cited 2020Apr.6];30(2):104-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29287