1.
เอกธรรมสุทธิ์ช. เขียนแผนการสอนอย่างไร. ในยุค TQF HOW TO WRITE TEACHING PLAN…IN TQF ERA. JHNR [Internet]. 2014May1 [cited 2020Feb.28];30(2):91-103. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29286