1.
ดีมะการพ, สิริธรังศรีบ. คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan. JHNR [Internet]. 2014May1 [cited 2020Apr.9];30(2):48-7. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29283