1.
จิโรจน์กุลป, อนนท์รัตน์ก, รัตนานุกูลง. การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an authentic health promotion behaviors assessment tool using Pender’s Health Promotion Model. JHNR [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2020Sep.28];30(1):57-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29277