1.
แก้วทองน, เติมศิริกุลชัยล, ลีระพันธ์ป, เก่งการพานิชธ, แก้วดำเกิงข. ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE. JHNR [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2021Jul.25];30(1):45-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29276