1.
นาคกุล ล, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว, ศิริ ส. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel). JHNR [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2022 Nov. 26];30(1):22-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274