1.
คชาทอง พ, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM. JHNR [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2022 Nov. 26];30(1):1-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272