1.
คชาทองพ, ตรีเดชป, ปั้นดีว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM. JHNR [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2020Feb.20];30(1):1-. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272