1.
ศรีจันทร์ อ, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL. JHNR [Internet]. 2013 Jul. 1 [cited 2022 Nov. 26];29(2):44-57. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28969