1.
อินทรสงเคราะห์ ด, ตรีเดช ป, ปั้นดี ว. การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN. JHNR [Internet]. 2013 Jan. 1 [cited 2022 Nov. 26];29(1):65-81. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927