1.
ทิพย์กาญจนเรขา ก. Editorial . JHNR [Internet]. 2020 Nov. 28 [cited 2022 Aug. 10];36(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247508