1.
ตระกูลไพศาล ป, กรุงไกรเพชร น, จันทร์ประเสริฐ ส. The Effect of self-regulation Program on Helmet Wearing Behavior Among Municipal Staffs, Sriracha District, Chonburi Province. JHNR [Internet]. 2019 Dec. 2 [cited 2022 Dec. 3];35(3):133-44. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239739