1.
สร้อยเพ็ชร ณ, อินธิโชติ น, ครุฑเมือง ว, สวนปาน น. Care for Children with Congenital Heart Disease to Prevent Respiratory Tract Infections. JHNR [Internet]. 2019 Apr. 12 [cited 2022 Sep. 30];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/217191