1.
แสวงดี ก, ศรเกษตริน อ, รองเมือง ด, จันทรา ร, กัลกะ ส, รัชตาภิรมย์ เ, โพธิ์ขวาง-ยุสท์ ว. A Study of Workload, Sufficiency of Manpower and Human Resource Management in District Health Promotion Hospital. JHNR [Internet]. 2019 Apr. 5 [cited 2022 Oct. 7];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215460