1.
ยงยิ่ง ป, เทียนถาวร ว, ตันวัฒนกุล ว, เต๊ะขันหมาก ก, ใจดี พ, เชาวน์นิยม ว. The Model development of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border. JHNR [Internet]. 2019 May 3 [cited 2022 Sep. 30];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215381