1.
โจมแพง ย, กอเจริญยศ จ, โคตพรม จ. The Innovation of JVP. JHNR [Internet]. 2019 Apr. 5 [cited 2022 Oct. 6];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215360