1.
โจมแพงย, กอเจริญยศจ, โคตพรมจ. The Innovation of JVP. JHNR [Internet]. 2019Apr.5 [cited 2020Aug.15];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215360