1.
ไพรบึง ด, เกิดมงคล พ, อำนาจสัตย์ซื่อ ข, รวิวรกุล ท. The Effect of a Coping Enhancing Program among Diabetic Elderlies. JHNR [Internet]. 2019 May 3 [cited 2022 Sep. 27];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164