1.
ติยะวิสุทธิ์ศรี ช, เหมทานนท์ ภ, ลิ้มกมลทิพย์ ส. Nurse’s Roles in Neonatal Palliative Care. JHNR [Internet]. 2019 May 3 [cited 2022 Sep. 29];35(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215141