1.
ยงยิ่ง ป, เทียนถาวร ว, ตันวัฒนกุล ว, เต๊ะขันหมาก ก, ใจดี พ, เชาวน์นิยม ว. The Direction and Developing Process of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border. JHNR [Internet]. 2019 Jan. 1 [cited 2022 Dec. 9];35(1):175-86. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189196