1.
ทิพย์กาญจนเรขา ก. front. JHNR [Internet]. 2019 Jan. 28 [cited 2023 Feb. 2];34(3). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168585