1.
ทิพย์กาญจนเรขา ก, สาลีกุล ส, อภิสิทธิวาสนา น, เทียมหมอก ม. ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH. JHNR [Internet]. 2018 Apr. 25 [cited 2022 Oct. 2];33(3):138-45. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115