สัมมาวงศ์ กุลธิดา, โสมานุสรณ์ สิริลักษณ์, and สุ่มเงิน ชมนาด. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 33, no. 1 (April 1, 2017). Accessed June 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/99501.