เพียรพิจารณ์ อภิญญา. “หยูกยาน่ารู้ คู่มือการใช้ยาฉบับประชาชน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 3 (January 8, 2013). Accessed February 2, 2023. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4834.