ศิริพรกิตติ นภาพร, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. “ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 3 (January 8, 2013). Accessed November 26, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4827.