เจริญสุข เนาวรัตน์, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 2 (January 8, 2013). Accessed November 26, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813.