โสตถิผลอนันต์ สุมนา, เข้มขัน เพ็ญวรรณ, and นิโรธนันท์ อุไร. “รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 1 (January 8, 2013). Accessed December 6, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804.