กั้วกำจัดจักรี, and จีระแพทย์วีณา. “ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ.”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 1 (1). Accessed July 13, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4803.