ฤทธิ์ธาทร ขวัญชนก, ตรีเดช ปิยธิดา, and ครึกครื้นจิตร พีระ. “การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27, no. 1 (January 8, 2013). Accessed November 26, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4798.