ปานเจริญ รินทร์, ตรีเดช ปิยธิดา, and ครึกครื้นจิตร พีระ. “การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 26, no. 2 (January 8, 2013). Accessed December 6, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4782.