เตากล่ำเบ็ญจา, จิโรจน์กุลประกาย, and บุญปลูกสวงค์. “ผลของการตัดข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต THE EFFECTS ON TEST SCORES AND THE RELIABILITY OF THE TEST AFTER EXCLUDING THE ITEMS WITH NEGATIVE DISCRIMINATION POWER: FACULTY OF”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 31, no. 2 (May 1, 2015): 26-43. Accessed August 13, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47633.