ระยาภานิสา, เบญจกุลศรัณญา, เก่งการพานิชมณฑา, เก่งการพานิชธราดล, and ลัธธนันท์กรกนก. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 31, no. 2 (May 1, 2015): 9-25. Accessed August 13, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47632.