โพธิ์พัฒนชัย อุบลรัตน์, ศรเกษตริน อติญาณ์, and จันทรา รุ่งนภา. “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 31, no. 1 (January 1, 2015): 1–12. Accessed December 2, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350.