แก้วทองนงลักษณ์, เติมศิริกุลชัยลักขณา, ลีระพันธ์ประสิทธิ์, เก่งการพานิชธราดล, and แก้วดำเกิงขวัญเมือง. “ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30, no. 1 (January 1, 2014): 45-56. Accessed July 25, 2021. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29276.