นาคกุล ละออ, ตรีเดช ปิยธิดา, ปั้นดี วงเดือน, and ศิริ สุคนธา. “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel)”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30, no. 1 (January 1, 2014): 22–33. Accessed November 26, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274.