คชาทองพงษ์ศักดิ์, ตรีเดชปิยธิดา, and ปั้นดีวงเดือน. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 30, no. 1 (January 1, 2014): 1-9. Accessed February 24, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272.