อินทรสงเคราะห์ ดวงนภา, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. “การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 29, no. 1 (January 1, 2013): 65–81. Accessed November 26, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927.