เหมือนนาดอน รัตติกร, ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์, ศรีชัยรัตนกูล เจียมใจ, and ยุทธยง สันติ. “Learning Development through Reflection”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35, no. 2 (April 5, 2019). Accessed September 29, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/216124.