ไพรบึง ดวงฤทัย, เกิดมงคล พัชราพร, อำนาจสัตย์ซื่อ ขวัญใจ, and รวิวรกุล ทัศนีย์. “The Effect of a Coping Enhancing Program Among Diabetic Elderlies”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35, no. 2 (May 3, 2019). Accessed September 27, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164.