ยงยิ่ง ปัญญา, เทียนถาวร วิชัย, ตันวัฒนกุล วสุธร, เต๊ะขันหมาก กาสัก, ใจดี พัชนา, and เชาวน์นิยม วนัสรา. “The Direction and Developing Process of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 35, no. 1 (January 1, 2019): 175–186. Accessed December 9, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189196.