ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร, สาลีกุล สำลี, อภิสิทธิวาสนา นิภาพร, and เทียมหมอก มณีรัตน์. “ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 33, no. 3 (April 25, 2018): 138–145. Accessed October 5, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120115.