ศรีชัยรัตนกูล เ., ติรไพรวงศ์ ย., และ สุวิทยะศิริ เ. “ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87429.